Wójt Gminy Chojnów uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie 23.11.2022 r. (Nr 14397) przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.gmina-chojnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów poniższą ofertę:

Link do pliku